Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645004

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 864/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 marca 2005 r. nr 268/XXXVI/05 w przedmiocie udzielania pomocy materialnej dla uczniów postanawia umorzyć postępowanie (-) B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 listopada 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 marca 2005 r. nr 268/XXXVI/05 w przedmiocie udzielania pomocy materialnej dla uczniów, w części obejmującej § 8 tej uchwały.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uznanie skargi za uzasadnioną i uchylenie zakwestionowanej regulacji uchwałą z dnia 29 października 2009 r. nr 359/XLI/09. Skarżący - Prokurator Rejonowy w Śremie pismem z dnia 27 listopada 2009 r. cofnął skargę, wskazując na wyeliminowanie zaskarżonego przepisu z obrotu prawnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, a złożone przez niego oświadczenie jest dla sądu wiążące. Sąd jednak uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa, lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie znalazł podstaw, by przyjąć, że cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa, ani że spowoduje utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 z zw. z art. 60 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

(-) B. Popowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.