Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645001

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2009 r.
IV SA/Po 859/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

A.P. reprezentowana przez adwokata R.T. w dniu 24 września 2009 r. (data stempla pocztowego) wniosła skargę na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania. Powyższa skarga wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 30 października 2009 r. (vide k. 3).

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (k.26) wynika, iż pełnomocnik skarżącej do dnia 13 listopada 2009 r. nie wpłacił wpisu od skargi, który w niniejszej sprawie jest wpisem stałym i wynosi 100 zł. (§ 2 ust. 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. 221, poz. 2193 ze zm.)

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że został naruszony przepis art. 219 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm - dalej p.p.s.a.), zgodnie z którym opłatę sądową należy uiścić - po wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie - gotówką do kasy sądu lub na rachunek bankowy.

Uwzględniając więc zasadę zgodnie z którą, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej, Sąd na podstawie art. 221 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

(-) I. Kucznerowicz

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.