Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645000

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 858/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. i A.S. na postanowienie Wojewody W. z dnia (...) czerwca 20090 r., (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę. /-/E. Kręcichwost - Durchowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2009 r. I. S. oraz A. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie Wojewody W. z dnia (...) czerwca 20090 r., (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 cyt. ustawy skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 listopada 2009 r. zostali wezwani solidarnie do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego doręczono skarżącym 10 listopada 2009 (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 21 i 22). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścili wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do nich upłynął z dniem 17 listopada 2009 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

/-/E. Kręcichwost - Durchowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.