Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644997

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2009 r.
IV SA/Po 852/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych postanawia: umorzyć postępowanie (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 września 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w O. na pkt 1I decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...),którym wstrzymano wykonanie decyzji własnej.

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność pkt 1I zaskarżonej decyzji z (...).07.2009 r.

Pismem z dnia 9 listopada 2009 r. Prokurator Rejonowy w O. poinformował Sąd, że cofa skargę wniesioną w niniejszej sprawie. Strona skarżąca skorzystała tym samym z przysługującego jej uprawnienia do rozporządzania skargą, również po jej wniesieniu, które co do zasady jest dla Sądu wiążące.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednak Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd rozpatrując niniejszą sprawę nie stwierdził, aby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub by miało spowodować utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

(-) E. Makosz-Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.