Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644993

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lutego 2010 r.
IV SA/Po 849/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski (spr.).

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. przy udziale sprawy ze skargi M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 17 lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia

1.

umorzyć postępowanie

2.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile na rzecz skarżącej Małgorzaty Sot (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych /-/I.Kucznerowicz /-/J.Stankowski /-/M.Dybowski

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 23 września 2009 r. M.S. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 17 lipca 2009 r. (...) żądając jej uchylenia, a ponadto stwierdzenia nieważności decyzji pierwszej instancji.

W piśmie z dnia 12 lutego 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile poinformowało Sąd, iż uwzględniło skargę w ten sposób, że decyzją z dnia 12 lutego 2010 r. nr (...) uchyliło decyzję własną z dnia 17 lipca 2009 r., decyzję Burmistrza Trzcianki z dnia 5 maja 2009 r. znak (...) oraz umorzyło postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w pierwszej instancji. Do pisma załączono decyzję autokontrolną.

Zgodnie z art. 54 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ. którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W tej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile - stosownie do powyższego przepisu - w całości uwzględniło skargę z przyczyn podnoszonych przez skarżącą. Skarżąca wskazywała bowiem, że decyzja nie mogła być wydana ze względu na upływ terminu, o jakim mowa w art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Co prawda M.S., oprócz żądania uchylenia zaskarżonej decyzji, domagała się też stwierdzenia nieważności decyzji pierwszej instancji, jednakże Sąd uznał, że i ten wniosek w istocie został uwzględniony w decyzji autokontrolnej, skoro organ działając "w zakresie swojej właściwości" uchylił rozstrzygnięcie Burmistrza Trzcianki i umorzył postępowanie w pierwszej instancji.

Uwzględnienie skargi w trybie autokontroli powoduje, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, stąd podlega ono umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (tak: A Kabat (w:) B. Dauter i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2009, s. 184).

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o art. 201 § 1 p.p.s.a., zważając, że skarżąca uiściła wpis w wysokości (...) zł (k. 22 akt sądowych).

/-/M. Dybowski /-/J. Stankowski /-/I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.