Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1242243

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2012 r.
IV SA/Po 839/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski (spr.), Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. sprawy ze skargi L. S. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) czerwca (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) (dalej decyzja z (...) czerwca 2012 r.), Wojewoda Wielkopolski (dalej Wojewoda), na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej k.p.a.), w związku z przekazaniem odwołania L. S. od decyzji Starosty J. (dalej Starosta) z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...), znak (...) (dalej decyzja z (...) kwietnia 2012 r.), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej A. Sp. z o.o. Sp. k. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...) z garażami na działce nr ewid. (...), położonej w J., umorzył postępowanie odwoławcze.

W uzasadnieniu Wojewoda wskazał w szczególności, że decyzją z (...) kwietnia 2012 r. Starosta, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich między ul. W. i W. P. w J. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w J. z dnia (...) czerwca 2010 r. nr (...) (dalej Plan), zatwierdził na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm., dalej pr.bud.) projekt budowlany i udzielił A. Sp. k. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego C2 z garażami na działce nr ewid. (...), położonej w J. W decyzji określono obszar oddziaływania obiektu w zakres którego wchodzi działka objęta inwestycją o nr ewid. (...) oraz działki o nr ewid. (...) i (...).

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła L. S. (dalej Odwołująca), właścicielka działki nr ewid. (...), graniczącej bezpośrednio z terenem inwestycji. Odwołująca podniosła, że wydanie pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego w sąsiedztwie jej działki stanowiącej grunty orne użytkowane i eksploatowane rolniczo w znacznym stopniu utrudni ich uprawę oraz utrzymanie we właściwym stanie. Odwołująca nie wyraziła zgody na lokalizację stacji transformatorowej w bezpośrednim sąsiedztwie jej gruntów ze względu na to, że jest to obiekt zagrażający wybuchem co w konsekwencji może spowodować skażenie gruntów.

Wojewoda dokonując wykładni art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2 pr.bud. zwrócił uwagę, że w § 9 "pkt 4 ust. 1k" (winno być "ust. 4 pkt 3 lit. k") Planu ustalono, że odległość budynków od działki sąsiedniej winna wynosić minimum (...) metrów. Warunek ten w przypadku planowanej inwestycji zachowano. Działka Odwołującej o nr ewid. (...), oznaczona została symbolem R (1) tereny rolnicze, których zgodnie z § 9 "pkt 7 ust." (winno być "ust. 7 pkt") 1 i 3 przeznaczeniem podstawowym są uprawy polowe z zakazem zabudowy z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej i drogowej (k. 27v-24, 21 akt Starosty).

Mając na uwadze ustalenia obowiązującego Planu, określającego jednoznacznie funkcje działek o nr ewid. (...) i (...) zdaniem Wojewody nie można było uznać, że Odwołującej przysługuje przymiot strony w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. (...) w J. Brak zabudowy działki Odwołującej powoduje, że nie ma podstaw do analizy czy planowana inwestycja wpłynie negatywnie w kontekście pr.bud. na możliwość zagospodarowania terenu Odwołującej. Nieruchomość Odwołującej jest działką o charakterze rolnym bez prawa zabudowy (zakaz wynikający z planu miejscowego). Organ odwoławczy nie ma prawnych przesłanek, które dawałyby podstawę do uznania Odwołującej jako stronę postępowania i rozpatrzenia podnoszonych w odwołaniach zarzutów. Poza tym udzielone decyzją z (...) kwietnia 2012 r. pozwolenie na budowę nie obejmuje stacji transformatorowej (k. 36-35 akt Starosty; k. 3, 25-23 akt Wojewody).

Skargę z dnia (...) lipca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej WSA) wniosła L. S. (dalej Skarżąca), zarzucając decyzji z (...) czerwca 2012 r. naruszenie przepisów postępowania przez odmowę uznania Skarżącej za stronę postępowania, podczas gdy będąc właścicielem nieruchomości sąsiedniej przysługuje jej interes prawny. Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji z (...) czerwca 2012 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zwrot kosztów sądowych.

W uzasadnieniu Skarżąca podkreśliła, że jako właściciel działki leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z którego wyjścia skierowane będą w stronę Jej gruntu uprawnego, winna zostać uznana za stronę postępowania z uwagi na występujący interes prawny. Zatwierdzony projekt winien zakładać budowę ogrodzenia od strony nieruchomości Skarżącej jako formę zabezpieczenia przed szkodami mogącymi wystąpić w uprawach na skutek nieograniczonego dostępu do nieruchomości Skarżącej przez przyszłych mieszkańców zaprojektowanego budynku. W ocenie Skarżącej doświadczenie życiowe uczy, że posadowienie takiego budynku przy granicy z nieogrodzonym gruntem rolnym, prowadzi do zniszczeń w prowadzonych uprawach choćby przez wyprowadzanie zwierząt domowych. Zdaniem Skarżącej, niesłusznym jest przerzucanie na Nią budowy ogrodzenia działki rolnej podczas gdy inwestor będzie zwolniony z tego obowiązku. Umarzając postępowanie organ uniemożliwił Skarżącej jako osobie mającej interes prawny poddanie decyzji z (...) kwietnia 2012 r. weryfikacji przez sąd administracyjny (k. 4-5 akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...), Wojewoda wniósł o jej oddalenie wskazując, że poza argumentami przytoczonymi na etapie postępowania odwoławczego Skarżąca nie wskazała żadnych nowych okoliczności, które należałoby poddać merytorycznej ocenie (k. 7-8 akt sądowych).

Pismem z dnia (...) listopada 2012 r. Skarżąca poinformowała, że dnia (...) czerwca 2012 r. złożyła wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego i przekształcenie Jej gruntu położonego J. - działka nr 900 - na cele nierolnicze i nieleśne (k. 39 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Przedmiotem kontroli zgodności z prawem była w niniejszej sprawie decyzja Wojewody z (...) czerwca 2012 r. umarzająca postępowanie odwoławcze zainicjowane wniesieniem przez Skarżącą odwołania od decyzji z (...) kwietnia 2012 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę A. Sp. k., obejmującego wielorodzinny budynek mieszkalny C2 z garażami na dz. nr (...), położonej w J.

Rozpoznając niniejszą sprawę Sąd podzielił ustalenia faktyczne dokonane przez Wojewodę w zaskarżonej decyzji z (...) czerwca 2012 r. przyjmując je za własne oraz czyniąc podstawą poniższych rozważań.

Wojewoda w sposób prawidłowy przyjął, że w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę definicja strony wynikająca z art. 28 k.p.a. została zawężona w związku z art. 28 ust. 2 pr.bud., w którym wyczerpująco określono krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, którymi są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Z kolei definicja obszaru oddziaływania obiektu zamieszczona została w art. 3 pkt 20 pr.bud. Jak wskazuje się w doktrynie i w orzecznictwie sądowym, oddziaływanie obiektu musi wiązać się z konkretnymi ograniczeniami w zagospodarowaniu terenów sąsiednich wynikającymi z przyjętych w pozwoleniu na budowę lub projekcie budowlanym wymagań o których stanowi art. 5 ust. 1 pr.bud. Dlatego sam fakt, że dany podmiot jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja, nie jest wystarczającą podstawą do uznania, że znajduje się ona w obszarze oddziaływania obiektu (W. Piątek i A Ostrowska, w: red. A. Gliniecki, Prawo budowlane. Komentarz, LexisNexis 2012 r., s. 50-51, uw. 22; s. 197-199, uw. 19 i przywołane przez Komentatorów orzecznictwo). Określenie granic obszaru oddziaływania obiektu rekonstruowane jest w odniesieniu do szczegółowych warunków każdej planowanej inwestycji budowlanej, jej cech indywidualnych i wiążącego się z tym zastosowania przepisów szczególnych, wprowadzających określone ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

W rozpoznawanej sprawie Wojewoda zasadnie uznał, a następnie wyjaśnił, że Skarżącej nie przysługuje przymiot strony w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na sąsiedniej działce o nr ewid. (...) w J. Wojewoda miał w tym zakresie na uwadze zarówno postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którego wprost wynika, że działka o nr ewid. (...) stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z przeznaczeniem podstawowym pod mieszkalnictwo wielorodzinne, jak i wyznaczoną w miejscowym planie odległość planowanej inwestycji od działki należącej do Skarżącej, która winna wynosić minimum 6 metrów. W niniejszym postępowaniu Skarżąca nie powołała się na jakiekolwiek przepisy odrębne w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr.bud., które wprowadzałyby ograniczenia w zabudowie Jej działki w związku z planowaną na nieruchomości sąsiedniej inwestycją budowlaną. Dla oceny zgodności z prawem decyzji z (...) czerwca 2012 r. nie ma znaczenia zamiar Skarżącej modyfikacji funkcji zagospodarowania Jej nieruchomości z rolnej na nierolnicze i nieleśne. Tego rodzaju zamiar w obecnym stanie faktycznym należy oceniać jako hipotetyczny i nie mający znaczenia dla oceny zgodności z prawem wydanej dnia (...) czerwca 2012 r. decyzji. W ocenie Sądu w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, pewne uciążliwości nieodłącznie związane z budową obiektu budowlanego nie mogą automatycznie być utożsamiane z pojęciem obszaru oddziaływania obiektu, jeżeli są one zjawiskami, którym można zapobiegać bez potrzeby wprowadzania dalszych ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. Poza tym należy zauważyć, że podniesiony przez Skarżącą argument dotyczący nieograniczonego dostępu do Jej działki przez przyszłych mieszkańców planowanego wielorodzinnego obiektu mieszkalnego należy rozpatrywać w sferze prawa cywilnego, a nie administracyjnego. Zasady dotyczące treści oraz wykonywania prawa własności, w tym stosunków sąsiedzkich, określone zostały przez ustawodawcę w dziale II, tytułu I, księgi drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepisy dotyczące sposobu korzystania z prawa własności oraz ochrony tego prawa nie mogą być traktowane jako przepisy odrębne o których stanowi art. 3 pkt 20 pr.bud.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zm. 1101) oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.