Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644989

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 stycznia 2010 r.
IV SA/Po 838/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne (-) B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

J. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję opisaną w rubrum postanowienia. W toku postępowania ujawniono, że dnia 18 maja 2008 r. zmarł M. J. K. (odpis skrócony aktu zgonu, k. 103 akt sądowych).

Stosownie do art. 124 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) sąd obowiązany jest zawiesić postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Stroną postępowania w rozumieniu cytowanego przepisu jest także uczestnik postępowania, czyli osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, i nie wniosła skargi, ale wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego - art. 12 w związku z art. 33 § 1 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 124 § 3 p.p.s.a. nie zawiesza się postępowania, jeżeli przedmiot sprawy odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków związanych z osobą zmarłego. Zmarły brał udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowo-mieszkalnego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny. W tych okolicznościach należało uznać, że przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków związanych z osobą zmarłego.

Stwierdzając zatem śmierć strony postępowania sądowoadministracyjnego, a więc zaistnienie przesłanki uzasadniającej obligatoryjne zawieszenie postępowania, Sąd, na podstawie art. 124 § 1 oraz art. 131 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 6 p.p.s.a. Sąd poucza, że podjęcie prawomocnie zawieszonego postępowania w sprawie jest możliwe po ustaniu przyczyny zawieszenia, czyli po zgłoszeniu się lub po wskazaniu następców prawnych zmarłej strony postępowania.

(-) B. Popowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.