Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644984

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2009 r.
IV SA/Po 83/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. O. P. sp. z o.o. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie wykonania robót budowlanych postanawia odrzucić skargę (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda Wielkopolski decyzją Nr (...) z dnia 18 listopada 2008 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta z dnia 10 września 2008 r. nr (...).

Z zachowaniem ustawowego terminu skargę na powyższą decyzję drugoinstancyjną w imieniu N. O. P. sp. z o.o. podpisał i wniósł Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju A. S.

Zarządzeniem z 9 lutego 2009 r. wezwano skarżącą spółkę o uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono na adres skarżącej spółki w dniu 16 lutego 2009 r., w dniu 19 lutego 2009 r. do tutejszego Sądu wpłynął aktualny odpis (datowany na 10 lutego 2009 r.) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

A. S. nie figuruje jako wspólnik skarżącej spółki, nie jest jej prokurentem, ani nie wchodzi w skład jej organów. W aktach brak jest ponadto innych dokumentów pozwalających na przyjęcie że jest on umocowany do działania w imieniu skarżącej spółki.

Stąd też wobec nie wykazania w zakreślonym terminie umocowania osoby wnoszącej skargę w imieniu spółki N. O. P. sp. z o.o. do dokonania tej czynności, Sąd orzekł jak w sentencji zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.)

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.