IV SA/Po 829/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585902

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. IV SA/Po 829/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia odrzucić skargę w części dotyczącej (...).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (...) z (...) ek reprezentowany przez (...) ana (...) ka wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 r., nr SKO.OŚ.405.119.2018 odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej.

W skardze zawarto także zapis "pełnomocnictwo H. (...) ek". Do skargi dołączono pełnomocnictwo udzielone (...) anowi (...) kowi przez (...) ę (...) ek. Wobec zaistniałych wskutek powyższego wątpliwości w czyim imieniu wniesiono skargę w wykonaniu zarządzenia z dnia 16 października 2018 r. (...) an (...) ek został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez wskazanie, czy skarga została wniesiona jedynie w imieniu (...) za (...) ka będącego stroną postępowania administracyjnego, czy także w imieniu (...) y (...) ek, która taką stroną nie była pod rygorem odrzucenia skargi w części dotyczącej (...) y (...) ek.

Powyższe wezwanie (...) an (...) ek - jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru - otrzymał w dniu 27 października 2018 r. W wyznaczonym terminie nie uzupełnił wskazanego braku formalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej w skrócie: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie (...) an (...) ek - mimo wezwania do usunięcia braków formalnych skargi - w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wskazanego braku formalnego skargi w części dotyczącej statusu (...) y (...) ek w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym Sąd, opierając się na rygorze wskazanym w zarządzeniu z dnia 16 października 2018 r., na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.