Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644979

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 824/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w P. z dnia (...) marca 2009 r. w przedmiocie opinii służbowej postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu ze Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu) kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu. (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2009 r. M. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w P. z dnia (...) marca 2009 r. w przedmiocie opinii służbowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i 2 ww. ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Stosownie natomiast do treści art. 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:

1.

wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej,

2.

wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi,

3.

odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa.

Zdaniem Sądu dokonanie oceny decyzji utrzymującej w mocy opinię służbową dotyczącą konkretnego żołnierza uprawnia do wskazania, że nie należy ona do form działania administracji publicznej wymienionych w art. 3 § 2 ww. ustawy poddanych kognicji sądu administracyjnego.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak również w doktrynie prawa administracyjnego przyjmuje się, że przez decyzję administracyjną należy rozumieć władcze i jednostronne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej rozstrzygające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata, z którym nie łączy organu zależność organizacyjna lub podległość służbowa, w indywidualnie oznaczonej sprawie i będące finalnym aktem stosowania normy prawa materialnego.

Decyzja wydawana w następstwie rozpatrzenia odwołania od okresowej opinii służbowej nie posiada tych cech. Opiniowanie okresowe żołnierza jest bowiem oceną bezpośredniego przełożonego, w której przełożony analizuje wywiązywanie się przez podwładnego z poszczególnych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. (art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008, Nr 141, poz. 892 ze zm.)). Ocena ta stanowi podstawę do określenia dalszego przebiegu służby podwładnego, ale nie rozstrzyga jego sytuacji. Powyższe wskazuje, że opiniowanie służbowe związane jest ściśle z hierarchią i podporządkowaniem służbowym, stanowi zatem akt wewnętrzny - taki, który kierowany jest do podmiotu znajdującego się w strukturze organu wydającego akt, pozostającego w stosunkach zależności służbowej i osobowej tego organu.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

W oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 lit. a wyżej wskazanej ustawy orzeczono o zwrocie wpisu.

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.