Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
IV SA/Po 82/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N.O.P. Sp. z o.o. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie wykonania robót budowlanych postanawia odrzucić skargę G. Radzicka

Uzasadnienie faktyczne

N.O.P. Sp. z o.o. wniosła skargę na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie wykonania robót budowlanych.

Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2009 r. A.S., pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,00 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone w dniu 2 marca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 25 akt sądowych).

Pełnomocnik skarżącej nie wykonał zarządzenia w zakreślonym 7- dniowym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei § 3 art. 220 wyżej wymienionej ustawy stanowi między innym,

że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie, zarządzenie wzywające pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,00 zł zostało doręczone w dniu 2 marca 2009 r. Ostatni dzień terminu określonego zarządzeniem z dnia 24 lutego 2009 r. przypadał na 9 marca 2009 r.

Ponieważ pełnomocnik skarżącej nie uiścił w wyznaczonym terminie wpisu od skargi, Sąd na podstawie powołanych wyżej przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.

G. Radzicka

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.