Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644973

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 lutego 2009 r.
IV SA/Po 81/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie.

Skarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 27 listopada 2008 r., a jej odbiór pokwitował dorosły domownik, którym jak wynika z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru był brat skarżącej. Termin trzydziestodniowy na wniesienie skargi upłynął zatem z dniem 29 grudnia 2008 r. Tymczasem skarga została wniesiona dopiero w dniu 2 stycznia 2009 r. (data stempla pocztowego na kopercie k. 4), a więc z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia. Skarżąca nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.