Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644972

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 stycznia 2010 r.
IV SA/Po 809/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. i P.S. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji postanawia odrzucić skargę (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

M.S. i P.S. wnieśli skargę na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji. Skarżący nie uiścili jednak wpisu, który w niniejszej sprawie stosownie do § 2 pkt 1 ppkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynosi 100 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zarządzeniem z dnia 13 października 2009 r. (doręczonym w dniu 22 października 2009 r. - k. 42 i 43 akt) pod rygorem odrzucenia skargi wezwał skarżących do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie solidarnego wpisu sądowego.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2009 r. (k. 51) wynika, że skarżący do dnia 13 listopada 2009 r. nie wpłacili wymaganego wpisu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.