Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644970

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 listopada 2009 r.
IV SA/Po 805/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej postanawia odrzucić skargę. /-/E. Kręcichwost - Durchowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r. T. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. Skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 października 2009 r. został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono Skarżącemu dnia 9 października 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 13). Na podstawie akt sprawy ustalono, że Skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do Niego upłynął z dniem 16 października 2009 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

/-/E. Kręcichwost - Durchowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.