IV SA/Po 804/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2595570

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 804/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Z. P., P. T., M. Z., A. G., D. A., K. K., I. W. - P., G. K., W. K., B. D. - L., H. D., Z. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia postanawia odrzucić sprzeciw H. D.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) Wójt Gminy C. (zwany dalej "Wójtem"), działając na podstawie art. 71 ust. 1 i art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. - dalej u.u.i.ś.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. - dalej k.p.a.), po rozpoznaniu wniosku Gospodarstwa Rolnego B. M., odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na "Budowie chlewni tuczników o obsadzie do 177,10 DJP", której lokalizację inwestor zaplanował na terenie działki (...) (ark.m. (...)) w miejscowości B. (...) (obręb B.) w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej o całkowitej obsadzie do 249,99 DJP.

Na skutek odwołania B. M. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (zwane dalej "Kolegium") decyzją z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...), działając na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., uchyliło decyzję Wójta, a sprawę przekazało organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Powyższa decyzja została doręczona wnioskodawcy. Wójt Gminy C. o wydaniu decyzji zawiadomił również strony postępowania obwieszczeniem z dnia 5 lipca 2018 r. nr (...) działając w trybie art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 u.u.i.ś. Powyższe obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w C. w dniach 5 - 20 lipca 2018 r.

Pismem złożonym w dniu 1 sierpnia 2018 r. sprzeciw od decyzji Kolegium wniósł Z. P., P. T., E. P., M. Z., A. G., D. A., M. B., K. K., W. Ć., A. L., M. S., A. K., H. M., P. D., I. W. - P., G. K., W. K., B. D. - L., H. D., H. K., P. D. i Z. M.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił sprzeciw E. P., M. B., W. Ć., A. L., M. S., A. K., H. M., P. D., H. K. i P. D.

Pismem z dnia 26 listopada 2018 r. (doręczonym w dniu 30 listopada 2018 r. - k. 201 akt) pod rygorem odrzucenia sprzeciwu wezwano H. D. do podania pełnych danych (pełnego brzmienia imion i wskazania, czy oznaczenie to odnosi się do jednej czy dwojga osób), a wypadku wskazania dwojga osób do złożenia brakującego podpisu pod sprzeciwem. Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni Jak wynika z akt sprawy H. D. nie wykonał/li powyższego wezwania.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż sprzeciw H. D. podlega odrzuceniu z powodu nie uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu.

Wymogi formalne dla pisma procesowego w postępowaniu sądowym zostały określone w art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.). Zgodnie z art. 46 § 1 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać:

1.

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2.

oznaczenie rodzaju pisma;

3.

osnowę wniosku lub oświadczenia;

4.

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5.

wymienienie załączników.

Sprzeciw powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 64b § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na okoliczność, iż podpis pod sprzeciwem wniesionym w sprawie m.in. przez H. D. nie pozwalał na identyfikację podmiotu, Sąd wezwał do podania pełnych danych (pełnego brzmienia imion i wskazania, czy oznaczenie to odnosi się do jednej czy dwojga osób), a wypadku wskazania dwojga osób do złożenia brakującego podpisu pod sprzeciwem.

Jak wynika z akt sprawy powyższe wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Mając powyższe na uwadze działając na podstawie art. 64b § 1 p.p.s.a. sprzeciw należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.