Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644967

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 października 2009 r.
IV SA/Po 799/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na pismo Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę (-) B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

A. O. wniósł skargę na pismo Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Zaskarżonym pismem Dyrektor Izby Celnej przekazał wnioskodawcy dokumenty, o które wnioskował, informując jednocześnie Skarżącego, iż protokoły z narad oraz opinie prawne nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Stosownie do art. 3 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga na pismo Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2009 r. nie należy do wskazanej wyżej kategorii spraw i w związku z powyższym nie mieści się we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w przywołanym wyżej przepisie.

Zaskarżone pismo nie nadaje stronie żadnych praw lub obowiązków, a jedynie informuje A. O., iż żądane przez niego dokumenty nie podlegają udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą o dostępie do informacji publicznej. Pismo informacyjne o tym, że informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie podlega kognicji sądów administracyjnych, nie mieści się, bowiem w zakresie art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wyrok NSA z 24 stycznia 2006 r., I OSK 928/05). Oznacza to, że skarga na to pismo jest niedopuszczalna.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji. (-) B. Popowska j. a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.