Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897473

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 31 maja 2011 r.
IV SA/Po 797/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.