Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644963

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 lutego 2009 r.
IV SA/Po 79/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanawia odrzucić skargę (-) M. Dybowski JH

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) (dalej SKO) uchyliło decyzję działającego z upoważnienia Starosty (...) - Dyrektora Powiatowego (...) z dnia (...) października 2008 r. nr (...) dotyczącą naliczenia P. K. odpłatności za pobyt (...) w Domu Dziecka, i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Odpis decyzji SKO z dnia (...) grudnia 2008 r., z pouczeniem, że stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem SKO, skargi na decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej WSA) w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, doręczono P. K. i do Powiatowego (...) w dniu (...) grudnia 2008 r. (k. 1, 2 akt administracyjnych). Pismem z dnia (...) stycznia 2009 r. Dyrektor Powiatowego (...) złożył, za pośrednictwem SKO skargę, zarzucając błędne uzasadnienie skarżonej decyzji. SKO, przesyłając akta sprawy, wniosło o odrzucenie skargi wskazując, że stroną postępowania administracyjnego nie może być organ, który z mocy przepisów prawa został powołany do wydawania, w sprawie, decyzji administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, oraz prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacja społeczna - przy spełnieniu pozostałych przesłanek z art. 50 § 1 in fine p.p.s.a. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi (art. 50 § 2 p.p.s.a.). Organ I instancji, którego działalność ma być przedmiotem oceny z punktu widzenia zgodności z prawem (art. 135 upsa), nie może skutecznie wywieść skargi do Sądu (T. Woś w: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz" W. Pr. LexisNexis 2008 r. s. 240- 241 uw. 2; J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz" W. Pr. LexisNexis 2008 r. s. 153 uw. 6, s. 206 uw. 18). Żadna ustawa nie uprawnia Starosty ani działającego z jego upoważnienia Dyrektora (...), do wniesienia skargi na decyzję kasatoryjną SKO w sprawie o ustalenie odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 50 § 1 p.p.s.a. skargę Dyrektora Powiatowego (...), działającego w sprawie jako organ I instancji z upoważnienia Starosty Gostyńskiego, należało odrzucić.

(-) M. Dybowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.