Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 marca 2010 r.
IV SA/Po 785/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi kasacyjnej B. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ze skargi B. S. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia

1.

odrzucić skargę kasacyjną,

2.

zwrócić skarżącemu ze Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu) kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu. /-/B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę B. S. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł B. S.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Z kolei zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Wobec powyższego Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego (pismem z dnia 16 lutego 2010 r.) do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez złożenie dwóch odpisów skargi kasacyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Jak wynika za akt sprawy strona, pomimo odebrania w dniu 19 lutego 2010 r., nie uzupełniła braków formalnych skargi kasacyjnej w wyznaczonym terminie, który w stosunku do niej upłynął z dniem 26 lutego 2010 r.

W tym stanie rzeczy Sąd stosownie do art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

W oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. orzeczono o zwrocie wpisu.

/-/B. Popowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.