Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802754

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2017 r.
IV SA/Po 779/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.).

Sędziowie WSA: Donata Starosta Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 listopada 2017 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie uchybienie terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.