Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644957

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 października 2009 r.
IV SA/Po 778/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A. O., A. W. i D. W. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji o nałożeniu obowiązku wykonywania robót budowlanych postanawia

1.

odrzucić skargi,

2.

odmówić A. O. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

3.

odmówić A. W. i D.W.przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. (-) E. Kręcichwost - Durchowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismami z dnia (...) sierpnia 2009 r. A. O., A. W. oraz D. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji o nałożeniu obowiązku wykonywania robót budowlanych.

W dniu (...) października 2009 r. (data stempla pocztowego na kopertach) skarżący złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 cyt. ustawy zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 września 2009 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu w kwocie 500 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącym dnia 30 września 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 32-34).

Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścili wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do nich upłynął z dniem 7 października 2009 r.

Fakt złożenia przez skarżących w dniu 8 października 2009 r., a więc po upływie terminu do uiszczenia wpisu, wniosków o prawo pomocy pozostawał bez znaczenia dla oceny kwestii uchybienia terminu do uiszczenia wpisu.

Zgodnie z art. 247 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. O oczywistej bezzasadności skargi można mówić, gdy bez potrzeby głębszej analizy prawnej nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nie może ona zostać uwzględniona. Ponadto wskazać należy, iż prawo pomocy nie przysługuje również w sytuacji, gdy strona nie uzupełniła braków skargi w terminie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2008 r. II OZ 608/08, System Informacji Prawnej Lex nr 493575).

Wobec powyższego skoro w niniejszej sprawie skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi w zakreślonym terminie zasadnym okazało się zastosowanie art. 247 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekła jak w pkt 1 sentencji. Natomiast na podstawie art. 247 ww. ustawy orzekła jak w pkt 2 i 3 sentencji. (-) E. Kręcichwost - Durchowska j. a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.