Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903693

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
IV SA/Po 777/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski (spr.), Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2011 r. sprawy ze skargi W. W., Z. W., P. W., T. W. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) czerwca (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.