IV SA/Po 776/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2988655

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. IV SA/Po 776/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt IV SA/Po 775/18 i IV SA/Po 776/18 i prowadzić je dalej pod sygn. akt IV SA/Po 775/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.