IV SA/Po 774/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2727622

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2019 r. IV SA/Po 774/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie wstrzymania prowadzenie dalszych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę 1.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca K. W. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z (...) czerwca 2019 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania dalszych robót budowlanych oraz obowiązku przedłożenia dokumentów dotyczących rozbudowy budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym (...), obręb (...), gm. (...). W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia (...) sierpnia 2019 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało przesłane pocztą i powróciło do Sądu z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie" (k. 17 akt sąd.). W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwaną dalej "p.p.s.a.") strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a takim pismem jest skarga złożona w niniejszej sprawie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy). W tym przypadku sąd wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7-dni od dnia doręczenia wezwania.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia stałego wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Przesyłka została awizowana dwukrotnie i zwrócona do Sądu z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie". Na podstawie art. 73 § 1, § 2 i § 3 p.p.s.a. Sąd przyjął, że wezwanie zostało skarżącej doręczone w trybie doręczenia zastępczego w dniu (...) września 2019 r. (art. 73 § 4 p.p.s.a.). Wobec tego zakreślony przez Sąd 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z końcem (...) września 2019 r. (środa). Należna opłata nie została uiszczona (k. 20 akt sąd.).

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił, jak orzeczono w postanowieniu. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.