Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723491

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 października 2019 r.
IV SA/Po 770/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W., Z. W., D. W., W. W., E. S., J. L., K. A. na decyzję Wojewody z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę D. W., W. W., E. S., J. L., K. A.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. W., Z. W., D. W., W. W., E. S., J. L., K. A. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Wojewody z (...) czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej dla (...) Sp. z o.o. na działce nr (...) w miejscowości (...). W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia (...) sierpnia 2019 r., wszyscy skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu solidarnie zostało doręczone skarżącym D. W. i W. W. do rąk dorosłego domownika w dniu (...) września 2019 r. (k. 64 i 65 akt sąd.). Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącej E. S. do rąk dorosłego domownika w dniu (...) września 2019 r. (k. 66 akt sąd.). Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu J. L. osobiście do jego rąk w dniu (...) września 2019 r. (k. 67 akt sąd.). Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu K. A. osobiście do jego rąk w dniu (...) września 2019 r. (k. 68 akt sąd.). W zakreślonym terminie wpisy od skargi przez powyżej wymienionych skarżących nie zostały uiszczone (k. 108 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwaną dalej "p.p.s.a.") strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a takim pismem jest skarga złożona w niniejszej sprawie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy).

W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia stałego wpisu sądowego od skargi w kwocie po (...) zł. (§ 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Przesyłki zostały doręczone skarżącym skutecznie i pomimo upływu zakreślonego 7-dniowego terminu wpisy nie zostały uiszczone. Skarżący zostali także prawidłowo pouczeni o skutkach braku uiszczenia wpisu.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę D. W., W. W., E. S., J. L., K. A., jak orzeczono w postanowieniu. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.