Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644954

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 31 marca 2009 r.
IV SA/Po 77/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: z urzędu zawiesić postępowanie w sprawie /-/G. Radzicka mb

Uzasadnienie faktyczne

Jak wynika z aktu zgonu nr (...) sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu uczestniczka postępowania w sprawie - T.K. zmarła (...) października 2008 r.

Powyższa sytuacja zobowiązuje aby na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) postępowanie w sprawie zawiesić do czasu wstąpienia następców prawnych zmarłej uczestniczki.

/-/G. Radzicka

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.