Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644952

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 767/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. P. G.M. S.A. w P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi M. P. G.M. S.A. w P. na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 września 2009 r. M. P. G. M. S.A. w P. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia składając jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej p.p.s.a.), zwanej dalej, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłankami uzasadniającymi wstrzymanie zaskarżonej decyzji są grożące niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy podkreślić, że to obowiązkiem strony jest wskazanie w uzasadnieniu wniosku okoliczności przemawiających za tym, że wykonanie zaskarżonego aktu grozi wyrządzeniem znacznej szkody lub wywołaniem trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna zatem we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji wskazać wiarygodne okoliczności wskazujące, iż przesłanki o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. faktycznie zaistnieją oraz wskazać na konkretne przyczyny uzasadniające możliwość nastąpienia sytuacji, która spowoduje zajście choćby jednej z przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż nie spełnia funkcji uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego powołanie się na przesłankę ustawową niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna wskazać we wniosku konkretny stan faktyczny oraz materiał dowodowy na jego poparcie (por. postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 5 września 2008 r. II SA/Gd 652/08, LEX nr 477258)

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż strona skarżąca wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia nie wskazuje przesłanek uzasadniających jego wstrzymanie jak również w żaden sposób nie uprawdopodabnia, iż przesłanki te faktycznie występują. Konieczność zapłacenia przez stronę skarżącą grzywny sama w sobie nie przesądza o wystąpieniu nieodwracalnych skutków lub powstania niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.