Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 listopada 2009 r.
IV SA/Po 755/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia odrzucić skargę. (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2009 r. K. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 cyt. ustawy skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 września 2009 r. został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu dnia 23 września 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 10). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niego upłynął z dniem 30 września 2009 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.