Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402491

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2013 r.
IV SA/Po 754/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sędziowie WSA: Donata Starosta Izabela Bąk-Marciniak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2013 r. przy udziale sprawy ze skargi H. W., M. W. przeciwko Burmistrzowi Gminy i Miasta R. w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu z dnia 28 lutego 2013 r. sygn. akt IV SAB/Po 96/12 oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt IV SAB/Po 96/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy ze skargi H. W. i M. W. na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta R. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości umorzył postępowanie sądowoadministracyjne; stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądził od Burmistrza R. na rzecz skarżących kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż ponieważ przed wydaniem wyroku, jak i w dacie wyrokowania organ nie pozostawał w bezczynności, bowiem decyzją z dnia (...) grudnia 2012 r. Burmistrz umorzył administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe wobec braku zawarcia ugody i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi powszechnemu - Sądowi Rejonowemu w K., postępowanie to jako bezprzedmiotowe należało umorzyć. Z uwagi natomiast, iż postępowanie to toczyło się przed organami przez okres 6-ciu lat należało stwierdzić, że organ rażąco naruszył prawo.

Przekazem pocztowym z dnia 17 kwietnia 2013 r. organ przesłał skarżącym koszty sądowe w wysokości 100 zł.

Skargą z dnia 27 czerwca 2013 r. H. W. i M. W. domagali się wykonania wyroku Sądu z dnia 28 lutego 2013 r. poprzez zobowiązanie przez Sąd organu do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie 14 dni, zobowiązanie Burmistrza Gminy R. do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego nie załatwienia sprawy w terminie i orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Z kolei w myśl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie "p.p.s.a.") sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 154 § 1 p.p.s.a. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi jest uprzednie pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy. Warunek ten został w niniejszej sprawie spełniony.

Jednakże przepis art. 154 § 1 p.p.s.a. wprowadza szczególną sankcję dla organu administracji za bezczynność w rozpoznaniu sprawy występującą po wydaniu wyroku uchylającego wydaną w sprawie decyzję. Przez niewykonanie wyroku należy rozumieć pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem. Niewykonanie wyroku ma więc miejsce zarówno wtedy, gdy organ nie wykonał orzeczenia w ogóle, jak i wtedy, gdy organ wykonał orzeczenie, ale z przekroczeniem wyznaczonego terminu. Regulacja przewidziana w art. 154 § 1 p.p.s.a. nie pozostawia przy tym Sądowi swobody działania, nie przewidując możliwości odstąpienia od wymierzenia organowi grzywny, jeżeli spełnione zostały przesłanki wymienione w tym przepisie.

Należy jednak zauważyć, iż w sprawie, w której wydany został wyrok z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt IV SAB/Po 96/12 Sąd postępowanie umorzył z uwagi na jego bezprzedmiotowość. A zatem wyrok umarzający postępowanie w sprawie ze skargi na bezczynność organu nie nadaje się do wykonania (nie rodzi po stronie organu obowiązku podjęcia lub kontynuacji postępowania administracyjnego zmierzającego do zakończenia sprawy decyzją administracyjną), za wyjątkiem zwrotu kosztów sądowych, którego to obowiązku organ dopełnił.

Jedynie bowiem w przypadku wydania wyroku eliminującego z obrotu prawnego wydaną w sprawie decyzję, organ administracji ma obowiązek załatwienia sprawy w terminach przewidzianych w art. 35 § 3 k.p.a.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji. | |

| |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.