Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644947

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 listopada 2009 r.
IV SA/Po 753/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.W. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia odrzucić skargę (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

R.W. wniósł skargę na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za udziały w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. Skarżący nie uiścił jednak wpisu, który w niniejszej sprawie stosownie do § 2 pkt 3 ppkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynosi 200 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zarządzeniem z dnia 18 września 2009 r. (doręczonym w dniu 24 września 2009 r. - k. 13 akt) pod rygorem odrzucenia skargi wezwał skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2009 r. (k. 15 akt) wynika, że R.W. nie wpłacił wymaganego wpisu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.