Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2748096

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2019 r.
IV SA/Po 745/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sędziowie WSA: Monika Świerczak, Asesor sądowy Maria Grzymisławska-Cybulska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 listopada 2019 r. sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów rozgraniczenia nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia M. T. na postanowienie Burmistrza (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r., znak: (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 k.p.a. w pkt 1 uchyliło pkt 3 zaskarżonego postanowienia w zakresie daty od której biegnie termin do uiszczenia należności w tym zakresie orzekło, iż należność należy uiścić w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatecznego postanowienia, a w pkt 2 w pozostałym zakresie utrzymało zaskarżone postanowienie w mocy.

Powyższe postanowienia wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

W dniu (...) września 2018 r. M. T. wystąpił do Burmistrza (...) z wnioskiem o dokonanie rozgraniczenia stanowiącej jego własność nieruchomości, położonej w m. (...), oznaczonej jako dz. nr (...) z nieruchomością sąsiednią stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczoną nr ewid.(...) (k. 4 akt adm.).

Postanowieniem z dnia (...) września 2018 r. Burmistrz (...) wszczął postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości o nr ewid.(...), obręb (...), gm. (...) z nieruchomością o nr ewid. (...), obręb (...), gm. (...). Jednocześnie Burmistrz (...) poinformował, że podejmie działania w celu wyłonienia geodety uprawnionego. O złożonej ofercie (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) poinformuje strony pisemnie umożliwiając im wypowiedzenie się co do oferty, w tym co do przyszłych, poniesionych kosztów (k. 7 akt adm.).

W dniu (...) października 2018 r. swoją odpowiedź na zapytanie o cenę wykonania usługi polegającej na rozgraniczeniu działek o nr (...) położonych w obrębie (...), gm. (...) sporządziła J. P. właściciel firmy (...), wskazując, że czynności realizował będzie uprawniony geodeta S. P. oraz, że zlecenie wykona za kwotę (...) zł (k. 9 akt adm.).

O kwocie i terminie wykonania zlecenia przez geodetę S. P., pismem sporządzonym (...) października 2019 r. zostały poinformowane strony (k.11 akt adm.).

W odpowiedzi, pismem sporządzonym (...) października 2018 r., M. T. wniósł o zwolnienie go od ponoszenia kosztów powołania biegłego geodety w celu rozgraniczenia działek nr (...) Uzasadniając ten wniosek wskazano, że Skarżący nie posiada wystarczających środków do pokrycia wskazanych kosztów, a ponadto konieczność przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego wynika z faktu, iż organ dokonał w sposób arbitralny zmiany granic tych działek (k. 14 akt adm.).

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2019 r. Burmistrz (...) orzekł o rozgraniczeniu nieruchomości położonej w m. (...), oznaczonej jako dz. nr (...), stanowiącej własność M. T. z nieruchomością sąsiednią stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczoną nr ewid.(...), zgodnie z przebiegiem granicy określonym w protokole granicznym (k. 85 akt adm.).

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2019 r., znak: (...) Burmistrz (...):

1. ustalił koszty postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr (...), z nieruchomością oznaczoną geodezyjnie jako dz. nr (...), położonych w obrębie (...) w kwocie (...) zł;

2. zobowiązał do uiszczenia kosztów określonych w pkt 1:

a. M. T. - właściciela działki nr (...), w wysokości (...) zł

b. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę (...) - właściciela dz. nr (...), w wysokości (...) zł 3. koszty nakazano uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia na wskazany rachunek.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł M. T. wskazując, że ustalona kwota jest nieadekwatna do nakładu czasu pracy i stawek za podobne usługi i jako taka nie może być utrzymana (k. 90 akt adm.).

Na skutek przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z Kolegium, Urząd Miasta (...), w dniu (...) maja 2019 r. przekazał skan faktury oraz umowy zawartej z (...) Firma Usługowa w celu rozgraniczenia nieruchomości nr (...) w obrębie (...) (karty nienumerowane, akt II instancji).

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia M. T. na postanowienie Burmistrza (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r., znak: (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 k.p.a. w pkt 1 uchyliło pkt 3 zaskarżonego postanowienia w zakresie daty od której biegnie termin do uiszczenia należności w tym zakresie orzekło, iż należność należy uiścić w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatecznego postanowienia, a w pkt 2 w pozostałym zakresie utrzymało zaskarżone postanowienie w mocy (karty nienumerowane, akt II instancji).

Uzasadniając swoje postanowienie Kolegium wskazało, że przedmiotem tego postępowania jest wyłącznie postanowienie w sprawie ustalenie kosztów postępowania rozgraniczeniowego, które zostało zakończone wydaniem w dniu (...) kwietnia 2019 r. decyzji przez Burmistrza (...) (...) Podkreślono, że to w postępowaniu zakończonym decyzją w sprawie rozgraniczenia ustalone zostały strony tego postępowania, i kryterium decydującym o posiadaniu przez dany podmiot legitymacji strony jest istnienie interesu prawnego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wskazano, że w uchwale składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt I OPS 5/06, sąd ten przesądził o możliwości stosowania art. 152 kodeksu cywilnego jako podstawy materialnoprawnej rozstrzygania o kosztach rozgraniczenia także wówczas, gdy rozgraniczenie następuje w postępowaniu administracyjnym. Wyjaśniono, że zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego, właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. W dalszej kolejności wskazano, że przepisów oraz orzecznictwa wynikają następujące zasady ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego:

- koszty postępowania rozgraniczeniowego nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących to postępowanie a są ponoszone w interesie właścicieli gruntów sąsiadujących;

- koszty rozgraniczenia obciążają strony postępowania rozgraniczeniowego;

- jako, że ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości, koszty postępowania rozgraniczeniowego obciążają wszystkich uczestników postępowania a nie tylko wnioskodawcę;

- kosztami postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. obciąża się strony postępowania a zgodnie z art. 264 k.p.a. określa się osoby zobowiązane do poniesienia kosztów oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Wskazano, że wnioskodawcą w sprawie o rozgraniczenie był M. T. Jego interes prawny i przymiot strony jest zatem, jak wskazało Kolegium, oczywisty, a Skarżący tego nie kwestionuje, jak również nie kwestionuje równego rozdzielenia kosztów pomiędzy strony postępowania.

Odnosząc się do wysokości kosztów postępowania, które w ocenie Skarżącego są nieadekwatne do nakładu pracy geodety i stawek za podobne usługi, wskazano, że na koszty przedmiotowego postępowania rozgraniczeniowego składają się koszty wykonania geodezyjnych czynności technicznych przez uprawnionego geodetę. Rodzaj tych czynności wynika jednoznacznie z Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999.45.453), dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy, a także decyzji Burmistrza (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. Nr (...) w sprawie rozgraniczenia. Są to koszty:

- wykonania geodezyjnych czynności technicznych na gruncie przez uprawnionego geodetę

- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej będącej rezultatem wykonanych prac przez geodetę uprawnionego, w tym protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym oraz skompletowanie operatu technicznego

- złożenie ww. dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...)

Wyjaśniono, że w aktach sprawy znajduje się upoważnienie udzielone przez Burmistrza (...) geodecie uprawnionemu, S. P. do wykonania prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości o nr ewid.(...) Kolegium wyjaśniło, że "jak wynika z treści znajdującej się w aktach decyzji o rozgraniczeniu uprawniony geodeta został wybrany poprzez zapytanie ofertowe, co gwarantuje wybór oferty najkorzystniejszej". Wskazano, że łączny koszt przeprowadzenia czynności, jak wynika z faktury wyniósł (...) zł, a kwota została rozdzielona na właścicieli rozgraniczanych nieruchomości po połowie, w związku z czym zaskarżone postanowienie jest prawidłowe.

Na postanowieni Kolegium skargę wniósł M. T. domagając się uchylenia jego oraz postanowienia je poprzedzającego. Skargę wniesiono postanowieniom zarzucając naruszenie:

1) art. 263 § 1 k.p.a. w zw. z art. 56 k.p.a. w zw. z art. 93 ust. 1 u.k.s.c. i art. 89 u.k.s.c. poprzez błędnie przyjęcie, że wystarczającą podstawą obciążenia stron postępowania rozgraniczeniowego kosztami czynności ustalania przebiegu granic jest faktura VAT nr (...) z dnia (...) lutego 2019 r., w sytuacji, gdy brak jakichkolwiek dowodów, że nie przekraczają one wysokości wydatków ustalanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518);

2) art. 262 § 2 i 263 § 1 k.p.a. w zw. z art. 124 § 2 k.p.a. poprzez sporządzenie nieprawidłowego uzasadnienia zaskarżonego postanowienia (jak i postanowienia organu I instancji) ograniczonego wyłącznie do ogólnikowych stwierdzeń i niewyjaśnienie, na jakiej podstawie ustalono wysokość wynagrodzenia biegłego, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W odpowiedzi na sakrze Kolegium wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie, choć podniesione w niej zarzuty tylko w części okazały się zasadne.

Stosownie do treści przepisu art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako: p.p.s.a.) sąd administracyjny uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (lit. a), naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (lit. b),inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c).

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowiły przepisy: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 - dalej jako "p.g.k."), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. - dalej jako: "k.p.a.") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 - dalej jako: "k.c.").

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 3 p.g.k. rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz sądy - w wypadkach określonych w ustawie. Treść art. 30 ust. 1 p.g.k. stanowi, że organy przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony. Stosownie zaś do art. 31 p.g.k., czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W sprawie niniejszej Burmistrz (...) decyzją z dnia (...) kwietnia 2019 r. orzekł o rozgraniczeniu nieruchomości położonej w m. (...), oznaczonej jako dz. nr (...), stanowiącej własność M. T. z nieruchomością sąsiednią stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczoną nr ewid.(...), zgodnie z przebiegiem granicy określonym w protokole granicznym (k. 85 akt adm.).

Trafnie organy przyjęły, że ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie określa zasad ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, w związku z tym do ustalania wysokości tych kosztów oraz zasad obciążania nimi stron tego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. art. 262-265 tej ustawy. Stosownie do art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56 k.p.a., a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia stronom pism urzędowych (art. 263 § 1 k.p.a.). Przy czym - zgodnie z art. 264 § 1 k.p.a. - jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Jak trafnie wskazało Kolegium, przy ustalaniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. znajduje zastosowanie zasada przewidziana w art. 152 k.c., o czym jednoznacznie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt I OPS 5/06 (dostępnej na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zgodnie bowiem z art. 152 k.c. właściciele nieruchomości ponoszą koszty rozgraniczenia po połowie, co wynika z zasady, że właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych.

Podkreślić trzeba, że dokonując kontroli legalności zaskarżonego postanowienia Sąd miał na uwadze fakt, że w myśl art. 133 p.p.s.a., Sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy. Ponieważ, jak się zasadnie wskazuje w orzecznictwie, sąd administracyjny jest zobligowany przyjmować, że przesłane przez organ przy skardze akta sprawy są tymi, które organ posiadał prowadząc postępowanie zakończone orzeczeniem zaskarżonym do sądu (por. wyrok NSA z 1 lutego 2008 r., I OSK 1548/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; w skrócie "CBOSA"), to w kontrolowanej sprawie należało przyjąć, że Organ nie dysponował żadnymi więcej dokumentami, ponad te które zostały Sądowi przekazane wraz ze skargą. Na tej też podstawie dokonano oceny zasadności złożonej skargi.

Jak wskazuje Kolegium Burmistrz (...) wyłonił geodetę do wykonania rozgraniczenia w drodze zapytań ofertowych. (...) Firma Usługowa zaoferowała realizację zamówienia za cenę (...) zł. W tym kontekście należy wskazać, że Kolegium swoje ustalenia co do sposobu wyboru oferty oparło wyłącznie na "treści znajdującej się w aktach decyzji o rozgraniczeniu" (s.5 uzasadnienia zaskarżonego postanowienia).

Nie ulega jednak wątpliwości, że na podstawie art. 262 § 1 k.p.a. stronę obciążają (tylko - uw. Sądu) te koszty postępowania, które wynikły z jej winy (pkt 1), zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie (pkt 2). Nie może budzić wątpliwości, że skoro to strona jest zobowiązana do poniesienia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, to ustalenie tych kosztów musi nastąpić z uwzględnieniem realizacji zasady informowania i zaufania do organu. W okolicznościach badanej sprawy nie udokumentowano w żaden sposób twierdzenia, że kwota (...) zł ustalona w umowie z (...) Firma Usługowa jest kwotą uzasadnioną okolicznościami badanej sprawy. Organ I instancji w ogóle nie wyjaśnił dlaczego ta zaakceptowana przez organ kwota jest kwotą w jego ocenie uzasadnioną (a o to pyta Skarżący). Kwota wskazana w fakturze nie zwalnia organów z obowiązku wyjaśnienia stronie, na której ciąży obowiązek pokrycia kosztów postępowania rozgraniczeniowego, czym kwota ustalona w danych okolicznościach jest uzasadniona. W tym miejscu należy podkreślić, że w kwestii dokumentowania procedury sposobu przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty - wywołany zarzutami skargi kasacyjnej - wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, który: po pierwsze - nie zakwestionował zapytania o cenę, jako procedury wyłonienia geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia, a po drugie - sam kontrolował czy akta sprawy umożliwiają weryfikację zasadności wyboru danej oferty np. poprzez udokumentowanie w drodze notatki służbowej ile zapytań o cenę wystosowano, ile ofert wpłynęło, czy była to jedyna oferta, jakie dane wynikały z "Informacji o cenach na roboty geodezyjne" opracowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich za dany rok (por. wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2018 r. sygn. I OSK 1533/18, wyrok NSA z dnia 13 listopada 2018 r. sygn. I OSK 1122/18).

Zauważyć należy, że na żadne ustalenia w tym zakresie nie pozwalają przekazane Sądowi akta sprawy. Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - p.z.p.) zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. na podstawie art. 72 ust. 2 p.z.p. zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

W badanej sprawie nie ulega wątpliwości, że to wysokość kosztów, a więc cena jaką ustalono z geodetą jest kwestionowana przez Skarżącego. Zarzuty skargi mają tym donoślejszy charakter, że Skarżący już w piśmie z dnia (...) października 2018 r. podnosił, że nie posiada wystarczających środków do pokrycia - wskazanych - kosztów. W zażaleniu natomiast wprost zakwestionował zasadność ustalenia kosztów rozgraniczenia w kwocie - w jego ocenie - "nieadekwatnej do nakładu pracy i stawek za podobne usługi".

Odnosząc się zatem do tego zarzutu należy wskazać, że nie ulega wątpliwości, że usługa geodezyjna została przeprowadzona na podstawie umowy (...) zawartej (...) października 2018 r. (karta nienumerowana, akt II instancji) pomiędzy Gminą (...) a (...) Firma Usługowa (dalej jako: Umowa). Wynagrodzenie za wykonanie usługi opisanej jako "rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi (...) położonych w obrębie (...)" (§ 1 Umowy) ustalono na kwotę (...) netto (§ 3 Umowy). Z treści umowy zawartej z geodetą wynika, że strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe na całość prac rozgraniczeniowych, zgodnie z przedstawiona wcześniej ofertą. Geodeta nie był więc zobowiązany do wyszczególniania poszczególnych czynności i ich odrębnej wyceny. W tym też kontekście należy wskazać, że zarzuty skargi dotyczące naruszenia przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych są nieuzasadnione. Niemniej Sąd dostrzega, że sam zakres czynności geodety akt sprawy dokumentują.

W okolicznościach badanej sprawy nie wiadomo jednak czy oferta (...) Firma Usługowa stanowiła jedyną złożoną ofertę, a jeśli nie to jakie kryteria zadecydowały o jej wyborze. O przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej ofert nie wiadomo nic, dlatego rację ma Skarżący wskazując, że nie wiadomo na jakiej podstawie ustalono wysokość wynagrodzenia biegłego. Kolegium wydając zaskarżone postanowienie swoje ustalenia o wyborze najkorzystniejszej oferty oparło wyłącznie na treści decyzji z dnia (...) kwietnia 2019 r. o rozgraniczeniu. W uzasadnieniu swojego postanowienia Kolegium wskazało, bowiem, że "jak wynika z treści znajdującej się w aktach decyzji o rozgraniczeniu uprawniony geodeta został wybrany poprzez zapytanie ofertowe, co gwarantuje wybór oferty najkorzystniejszej" (s.5 uzasadnienia zaskarżonego postanowienia). Nie udokumentowano jednak w tym zakresie żadnych własnych ustaleń, a w kwestii procedury wyboru geodety żadnych danych nie zawierają akta administracyjne.

Z tych też przyczyn Sąd uznał, że zasadnie Skarżący wskazuje, że wydając zaskarżone postanowienie naruszono art. 262 § 1 pkt 2 w zw. z art. 263 § 1 k.p.a., ponieważ nie udokumentowano twierdzenia, że określona faktura kwota (...) zł jest kwotą w całości poniesioną w interesie strony. A o takich kosztach mowa w art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. W konsekwencji należy zgodzić się, że doszło do naruszenia art. 124 § 2 k.p.a. ponieważ nie znajduja oparcia w materiale dowodowym kryteria wyboru oferty (...) Firma Usługowa, ani nie wyjaśniono na czym organ opiera swoje stanowisko, że kwota (...) zł jest kwotą uzasadnioną okolicznościami tej konkretnej sprawy.

Z tej też przyczyny rzeczą Kolegium będzie w porozumieniu z organem I instancji uzupełnienie materiału dowodowego dotyczącego wyłonienia geodety do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego w niniejszej sprawie i z uwzględnieniem tych ustaleń zweryfikowanie zasadności obciążenia stron kwotą wskazaną w fakturze wystawionej przez (...) Firma Usługowa.

Wobec powyższego, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów sądowych, ponieważ Skarżący został zwolniony od nich na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia (...) września 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.