Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702245

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 lipca 2019 r.
IV SA/Po 718/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Komendanta Policji z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej postanawia sprostować sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt IV SA/Po (...), w ten sposób, że zamiast słowa: "skargę", wpisać: "sprzeciw"

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a."), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszym przypadku w wyroku z dnia 28 marca 2019 r. wystąpiła oczywista omyłka, to znaczy błędnie wskazano w sentencji, że wyrok dotyczył oddalenia skargi, zamiast oddalenia sprzeciwu. Z akt sprawy oraz z uzasadnienia ww. wyroku bezsprzecznie wynika, że przedmiotowa sprawa dotyczy sprzeciwu.

Z tego względu, na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a., sąd postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.