Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 września 2019 r.
IV SA/Po 716/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do organu (...) lipca 2019 r., S. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

W piśmie, które wpłynęło do Sądu (...) sierpnia 2019 r., skarżący oświadczył, iż cofa skargę oraz prosi o zwrot opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu wskazane wyżej okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodzą.

Uznając cofnięcie skargi za skuteczne i dopuszczalne w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie, przy czym zgodnie z art. 161 § 2 p.p.s.a. uczynił to na posiedzeniu niejawnym.

Sąd nie orzekł o zwrocie opłaty sądowej, gdyż ta nie została w niniejszej sprawie uiszczona przez skarżącego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.