Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892314

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2011 r.
IV SA/Po 70/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg M. W. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K.:

1) z dnia (...) listopada (...) r. nr (...), prowadzonej pod sygn. akt IV SA/Po 68/11, w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego,

2) z dnia (...) listopada (...) r. nr (...), prowadzonej pod sygn. akt IV SA/Po 69/11, w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego,

3) z dnia (...) listopada (...) r.

nr (...), prowadzonej pod sygn. akt IV SA/Po 70/11, w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, postanawia na podstawie art. 111 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) połączyć sprawy o sygn. akt: IV SA/Po 68/11, IV SA/Po 69/11, IV SA/Po 70/11 w celu ich łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić je dalej pod sygnaturą IV SA/Po 68/11

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.