Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2742194

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2019 r.
IV SA/Po 688/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie przedłożenia ekspertyzy technicznej postanawia odrzucić skargę 1.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przekazane zostało pismo P. S. z (...) czerwca 2019 r. skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w którym wnoszący pismo zakwestionował prawidłowość wydania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowanego postanowienia z (...) czerwca 2019 r. uchylającego postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu (...) z (...) kwietnia 2019 r. i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Pismo P. S. zostało potraktowane jako skarga na powyższe postanowienie organu nadzoru budowlanego II instancji z (...) czerwca 2019 r. w sprawie nałożenia na P. S. obowiązku przedstawienia ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz wędzarni położonych w (...) na działce ewidencyjnej nr (...) do (...) czerwca 2019 r.

Zarządzeniem z (...) sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. W odpowiedzi skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w całości. Postanowieniem Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z (...) września 2019 r. odmówiono skarżącemu prawa pomocy. Skarżący nie wniósł sprzeciwu od powyższego postanowienia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia (...) października 2019 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z (...) sierpnia 2019 zł do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Dodatkowo skarżący został wezwany do uzupełniania w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca dwa powyższe wezwania została za pośrednictwem urzędu pocztowego przesłana skarżącemu i doręczona w dniu (...) października 2019 r. W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony oraz skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwaną dalej "p.p.s.a.") strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy od skargi. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a takim pismem jest skarga złożona w niniejszej sprawie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy). W tym przypadku sąd wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7-dni od dnia doręczenia wezwania.

W rozpoznawanej sprawie skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia stałego wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Został także pouczony o skutkach braku uiszczenia należnej opłaty.

Nadto w świetle znowelizowanego art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. w sprawie skarg wniesionych po (...) maja 2019 r. pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL osoby wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Powyższy brak stanowi brak formalny skargi, czyli taki który uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu (art. 57 § 1 p.p.s.a.). Brak ten w pierwszej kolejności podlega uzupełnieniu w zakreślonym terminie i pod rygorem odrzucenia skargi.

Wobec dostrzeżenia powyższego braku formalnego skargi, skarżący został wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 i pouczony, że niewykonanie wezwania do uzupełnienia tego braku skutkować będzie odrzuceniem skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Przesyłka zawierająca dwa powyższe wezwania została doręczona skarżącemu w trybie zastępczego doręczenia przesyłki zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. w dniu (...) października 2019 r. (k. 37 akt adm.). Wobec tego zakreślony przez Sąd 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi oraz uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął z końcem (...) października 2019 r. (czwartek). Należna opłata nie została uiszczona (k. 44 akt sąd.). Skarżący nie podał numeru PESEL. Skarżący pismem z (...) października 2019 r. wskazał jedynie, że sprawy nie wnosił do Sądu, opłaty powinien ponieść ten kto "pomówienia wniósł do Sądu".

Jednocześnie, Sąd wskazuje, że postanowieniem z (...) czerwca 2019 r. Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania organowi I instancji postanowienie nakładające na P. S. obowiązek przedstawienia ekspertyzy technicznej budynków położnych na działce nr (...) w (...). Sprawa, zatem po jej zakończeniu przez Sądem, będzie przedmiotem ponownej oceny przez organ nadzoru budowlanego I instancji.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę odrzucił, jak orzeczono w postanowieniu. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.