Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720733

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 września 2019 r.
IV SA/Po 657/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2. zwrócić skarżącej kwotę (...) (słownie (...)) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do organu w dniu (...) czerwca 2019 r., H. W., reprezentowana przez męża, S. W., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku.

W piśmie, które wpłynęło do Sądu w dniu (...) sierpnia 2019 r., pełnomocnik skarżącej oświadczył, iż cofa skargę oraz prosi o zwrot opłaty sądowej w wysokości (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu wskazane wyżej okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodzą.

Uznając cofnięcie skargi za skuteczne i dopuszczalne w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie (pkt 1 sentencji postanowienia), przy czym zgodnie z art. 161 § 2 p.p.s.a. uczynił to na posiedzeniu niejawnym.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zwrócił skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) zł (pkt 2 sentencji postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.