Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721376

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 września 2019 r.
IV SA/Po 656/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku i uporządkowania terenu postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) (słownie: (...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

H. W. reprezentowana przez S. W. pismem w dniu (...) czerwca 2019 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku i uporządkowania terenu.

Pełnomocnik skarżącej pismem z dnia (...) sierpnia 2019 r. wniósł o cofnięcie ww. skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. zwanej dalej jako "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący jest dysponentem skargi, który inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził wystąpienia przesłanek czyniących cofnięcie skargi niedopuszczalnym. W ocenie Sądu oświadczenie strony skarżącej nie zmierza do obejścia prawa, w związku z czym uznać należy cofnięcie skargi za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.