Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720726

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 września 2019 r.
IV SA/Po 655/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku i uporządkowania terenu postanawia:

1. umorzyć postępowanie

2. zwrócić Skarżącej kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

H. W. wniosła skargę na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku i uporządkowania terenu. Pismem z dnia (...) sierpnia 2019 r. Skarżąca oświadczyła, iż wycofuje skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t., zwanej dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący jest dysponentem skargi, która inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził wystąpienia przesłanek czyniących cofnięcie skargi niedopuszczalnym. W ocenie Sądu oświadczenie skarżącej nie zmierza do obejścia prawa, w związku z czym uznać należy cofnięcie skargi za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.