Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721326

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 września 2019 r.
IV SA/Po 654/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

I. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącej w dniu (...) sierpnia 2019 r.

Z notatki Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego Sądu wynika, że do dnia (...) sierpnia 2019 r. wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; zwanej dalej "p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby w terminie siedmiu dni od doręczenia mu wezwania uiścił należną opłatę, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a jeśli pismem tym jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu (...) sierpnia 2019 r. Pomimo stosownego wezwania skarżąca nie uiściła wpisu.

Z powyżej wskazanych powodów Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.