IV SA/Po 648/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047045

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2020 r. IV SA/Po 648/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 18 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. R. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącej kwotę (...) zł ((...) złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

ţ˙ Uzasadnienie G. R. zżożyża do Wojewżdzkiego Sżdu Administracyjnego w Poznaniu skargż na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia.

Zarzżdzeniem Przewodniczżcego Wydziażu z (...) sierpnia 2019 r. skarżżcy zostaż wezwany do uiszczenia wpisu sżdowego od skargi w kwocie (...) zż stosownie do ż 2 ust. 1 pkt 1 rozporzżdzenia Rady Ministrżw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokożci oraz szczegżowych zasad pobierania wpisu w postżpowaniu przed sżdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wpis w kwocie (...) zż zostaż uiszczony przez skarżżcż.

Nastżpnie zarzżdzeniem Przewodniczżcego Wydziażu z dnia (...) sierpnia 2019 r. skarżżcy zostaż wezwany do uiszczenia uzupeżniajżcego wpisu od skargi w kwocie (...) zż stosownie do ż 1 pkt 4 ww. rozporzżdzenia.

Postanowieniem z dnia (...) pażdziernika 2019 r. sygn. akt II OZ (...) Naczelny Sżd Administracyjny oddaliż zażalenie na ww. zarzżdzenie z dnia (...) sierpnia 2019 r.

Zarzżdzeniem z dnia (...) listopada 2019 r. skarżżca zostaża wezwana do wykonania prawomocnego zarzżdzenia z dnia (...) sierpnia 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie w przedmiotowym zakresie zostażo skutecznie dorżczone skarżżcej w dniu (...) stycznia 2020 r.

Z notatki Oddziażu Finansowo-Budżetowego tutejszego Sżdu z dnia (...) lutego 2020 r. wynika, że wpis w kwocie (...) zż nie zostaż uiszczony.

Wojewżdzki Sżd Administracyjny zważyż, co nastżpuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myżl art. 220ż 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postżpowaniu przed sżdami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; zwanej dalej "p.p.s.a.") sżd nie podejmie żadnej czynnożci na skutek pisma, od ktżrego nie zostanie uiszczona należna opżata. W przypadku wniesienia skargi, przewodniczżcy wzywa wnoszżcego pismo, aby w terminie siedmiu dni od dorżczenia mu wezwania uiżciż należnż opżatż, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a jeżli pismem tym jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia (art. 220ż 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia uzupeżniajżcego wpisu od skargi upżyważ w dniu (...) stycznia 2020 r. Pomimo stosownego wezwania wpis nie zostaż uiszczony.

Z powyżej wskazanych powodżw Sżd na podstawie art. 220ż 3 p.p.s.a. orzekż o odrzuceniu skargi (pkt 1). Na podstawie art. 232ż 1 pkt 1 p.p.s.a. Sżd zwrżciż skarżżcemu kwotż (...) zż uiszczonż tytużem wpisu od skargi (pkt 2).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.