IV SA/Po 641/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2655808

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 r. IV SA/Po 641/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 641/18 w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego sędziego WSA Izabeli Bąk-Marciniak prawidłowo wpisać sędziego WSA Donatę Starostę. Uzasadnienie Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; zwanej dalej "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 641/18, w składzie orzekającym, błędnie wpisano sędziego WSA Izabelę Bąk-Marciniak, gdy tymczasem z protokołu z rozprawy, jak również z podpisu złożonego pod wyrokiem wynika, że w sprawie orzekał sędzia WSA Donata Starosta. Powyższe stanowiło oczywistą omyłkę, którą należało sprostować. W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; zwanej dalej "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 641/18, w składzie orzekającym, błędnie wpisano sędziego WSA Izabelę Bąk-Marciniak, gdy tymczasem z protokołu z rozprawy, jak również z podpisu złożonego pod wyrokiem wynika, że w sprawie orzekał sędzia WSA Donata Starosta.

Powyższe stanowiło oczywistą omyłkę, którą należało sprostować.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.