Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507766

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
IV SA/Po 639/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia S. O. z siedzibą w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 639/16 o odmowie dopuszczenia S. O. z siedzibą w R. do udziału w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) na postanowienie Wojewody z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie "(...)" wniosło skargę na postanowienie Wojewody w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, opisane w rubrum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 639/16 odmówił dopuszczenia S. O. (dalej jako Stowarzyszenie) do udziału w sprawie.

S. O. kwestionując powyższe postanowienie Sądu wniosło zażalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu z 26 października 2017 r. wezwano Stowarzyszenie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt II OZ 72/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Stowarzyszenia na zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu z 26 października 2017 r.

Pismem z (...) lutego 2018 r. Stowarzyszenie zostało wezwane do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 października 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu, z pouczeniem, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie zażalenia.

Pismem z dnia (...) marca 2018 r. Stowarzyszanie wniosło zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) października 2017 r.

Postanowieniem z dnia (...) marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV z dnia (...) lutego 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z (...) sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego. Natomiast stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego zażalenie, aby pod rygorem odrzucenia zażalenia przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Powyższa regulacja stanowi, iż opłacenie pisma (w niniejszej sprawie zażalenia) w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd, stanowi istotny jego element, którego brak uniemożliwia nadanie pismu (zażaleniu) dalszego biegu.

W rozpatrywanej sprawie odpis prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) października 2017 r. zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia został skutecznie doręczony Stowarzyszeniu w dniu (...) marca 2018 r.r. (druk zwrotnego potwierdzenia odbioru, k. 269 akt sądowych), a zatem siedmiodniowy termin do wykonania nałożonego na stronę skarżącą obowiązku procesowego upływał z dniem (...) marca 2018 r.

Jak wynika z akt sprawy w zakreślonym terminie brak fiskalny zażalenia nie został uzupełniony.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.