IV SA/Po 639/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414128

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 r. IV SA/Po 639/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia (...) na postanowienie WSA w Poznaniu z 17 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 639/16 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie (...) wniosło skargę na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, opisane w rubrum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 639/16 odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia (...) do udziału w sprawie.

Stowarzyszenie (...) kwestionując powyższe postanowienie Sądu wniosło zażalenie, domagając się również zwolnienia od kosztów sądowych od niniejszego zażalenia i ustanowienia pełnomocnika z urzędu (k. 158-160).

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 639/16 referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy. Rozpoznając sprzeciw Stowarzyszenia, WSA w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 października 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 639/16 utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosło Stowarzyszenie (...) (k. 212).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej w skrócie "p.p.s.a."), do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 tej ustawy. W myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Podkreślenia wymaga, że art. 194 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wskazane w pkt 1-10 tego przepisu. Jeżeli zatem przywołana ustawa przewiduje w określonych sytuacjach wydanie postanowienia i jednocześnie nie stanowi, że od takiego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie takiego środka odwoławczego jest niedopuszczalne.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 260 § 1 p.p.s.a. w brzmieniu znajdującym zastosowanie w tej sprawie - tj. nadanym przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) - rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8 (tj.m.in. w kwestii prawa pomocy), sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Sąd w niniejszym składzie podziela stanowisko, zgodnie z którym aktualne brzmienie art. 260 p.p.s.a. wskazuje, iż na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu od orzeczenia referendarza sądowego nie przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. np. postanowienie WSA z 13 czerwca 2017 r., IV SA/Po 792/16; dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego, skoro Stowarzyszeniu nie przysługiwało prawo wniesienia zażalenia na postanowienie sądu dotyczące postanowienia referendarza sądowego z dnia 12 września 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 639/16, to złożone zażalenie należy odrzucić jako niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw.z. art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.