Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 września 2018 r.
IV SA/Po 615/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu P.P. od zarządzenia referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 615/18 sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia (...) sierpnia 2018 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pozostawił bez rozpoznania wniosek P. P. o przyznanie prawa pomocy. Referendarz wyjaśnił, że wniosek złożony został z uchybieniem art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), zgodnie z którym wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. wnioskodawcy został przesłany urzędowy formularz. Wnioskodawca został pouczony, że niewypełnienie i niezłożenie w terminie 7 dni wniosku na urzędowym formularzu skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Referendarz zaznaczył, że wypełnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest warunkiem rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy lecz skarżący nie wykonał wezwania Sądu, gdyż nie złożył wypełnionego formularza druku wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Sprzeciw od postanowienia referendarza złożył P. P. wnosząc o zmianę rozstrzygnięcia bowiem narusza ono jego prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 260 § 1 p.p.s.a. rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 260 § 3 p.p.s.a. sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym.

Po rozpoznaniu sprzeciwu wniesionego w niniejszej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że sprzeciw ten nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone zarządzenie odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 257 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W rozpoznawanej sprawie jest poza sporem, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy nie został złożony na urzędowym formularzu, jak tego wymaga art. 252 § 2 p.p.s.a. W związku z tym prawidłowo przesłano skarżącemu w dniu (...) lipca 2018 r. wymagany formularz PPF, wzywając jednocześnie do jego wypełnienia i złożenia w terminie 7 dni. Wezwanie to - opatrzone właściwym rygorem: pozostawienia wniosku bez rozpoznania - zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) lipca 2018 r. Zatem zakreślony termin na wypełnienie i odesłanie formularza upływał z dniem (...) lipca 2018 r. Analiza akt sprawy pokazuje, że do dnia wydania zaskarżonego zarządzenia skarżący nie nadesłał wypełnionego formularza PPF. W konsekwencji referendarz prawidłowo wydał zarządzenie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Zauważyć również należy, że skarżący nie nadesłał wypełnionego formularza PPF składając sprzeciw od zarządzenia referendarza.

Mając wszystko to na uwadze Sąd, na podstawie art. 260 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.