Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722643

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
IV SA/Po 614/19
Dochowanie siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sędziowie WSA: Donata Starosta (spr.), Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi Ł. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 58 § 2 i art. 59 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; zwanej dalej "k.p.a.") odmówiło Ł. W. (zwanemu dalej również "Skarżącym") przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...)

W uzasadnieniu Kolegium wyjaśniło, że decyzją z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) Prezydent Miasta (...) uznał Skarżącego za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W dniu (...) października 2018 r. wraz z odwołaniem Skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że od 2015 r. do czerwca 2018 r. chory był na martwice głowy kości udowej prawej. Choroba ta uniemożliwiła mu samodzielne poruszanie się i wymagała podjęcie leczenia wraz z operacją na oddziale szpitalnym. Kolegium wskazał, że do wniosku załączono kserokopię karty leczenia szpitalnego, z której wynika, że Skarżący od dnia (...) sierpnia 2018 r. do dnia (...) sierpnia 2018 r. przebywała na Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w (...).

Dalej Kolegium wskazało, że zgodnie z przepisem art. 58 § 1 i 2 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Kolegium ustaliło, że decyzja organu I instancji została Skarżącemu skutecznie doręczona w dniu (...) czerwca 2018 r. w trybie art. 44 § 4 k.p.a., zatem termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu (...) lipca 2018 r. Kolegium ustaliło również, że z akt postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie zatrzymania Skarżącemu prawa jazdy wynika, że postanowienie o wszczęciu przedmiotowego postępowania z dnia (...) października 2018 r. nr (...) zostało doręczone Skarżącemu w dniu (...) października 2018 r. - Natomiast przedmiotową prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania Skarżący nadał w placówce pocztowej w dniu (...) października 2018 r. - co jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości wynika z daty stempla na kopercie. Oznacza to, że przekroczony został wskazany przez ustawodawcę siedmiodniowy termin do wniesienia stosownego wniosku o przywrócenie terminu. W przypadku Skarżącego termin ten upłynął bowiem ostatecznie w dniu (...) października 2018 r. W dniu (...) października 2018 r. ustała przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od ww. decyzji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na ww. postanowienie Kolegium Ł. W. wniósł o uchylenie tego postanowienia. Stwierdził, iż nie mógł złożyć odwołania w terminie bowiem przebywał w tym czasie w szpitalu.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Niniejsza sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym (art. 119 pkt 3 i art. 120 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; zwanej dalej "p.p.s.a.")).

Skuteczne wniesienie odwołania uzależnione jest m.in. od zachowania ustawowego terminu do jego wniesienia (art. 129 § 2 k.p.a.). Zgodnie z art. 58 § 1 k.p.a. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Natomiast w myśl art. 58 § 2 k.p.a. prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Przesłanka dochowania siedmiodniowego terminu jest pierwotna w stosunku do pozostałych podstaw uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu. Jej niedochowanie zawsze skutkuje nieuwzględnieniem wniosku o przywrócenie terminu. Z art. 58 § 2 k.p.a. wynika, że datą, od której należy liczyć termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu, jest dzień ustania przyczyny uchybienia terminu. Jeśli strona nie wiedziała o uchybieniu terminu, to termin do złożenia prośby o jego przywrócenie liczy się od dnia uzyskania przez nią wiadomości o tym, a rolą strony wnoszącej o przywrócenie terminu jest wówczas wskazanie daty, w jakiej dowiedziała się o okoliczności uchybienia terminu (por. wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2018 r. sygn. akt II OSK 1476/17; http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) nie zostało złożone przez Skarżącego z zachowaniem ustawowego terminu. Kolegium prawidłowo uznało, że dniem ustania przyczyny uchybienia terminu, a więc datą od której należy liczyć termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu, jest dzień zawiadomienia Skarżącego o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy osobie uchylającej się zobowiązań alimentacyjnych, a więc dzień (...) października 2018 r. Oznacza to, że siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 58 § 2 k.p.a. upływał z dniem (...) października 2019 r. Tymczasem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania został nadany przez Skarżącego w dniu (...) października 2018 r. Kolegium prawidłowo uznało zatem, że Skarżący uchybił więc siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Z tych też względów Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.