Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901739

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 22 września 2011 r.
IV SA/Po 577/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski Tomasz Grossmann (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2011 r. sprawy ze skargi (...) Polska sp. z o.o. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.