Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675263

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 lipca 2010 r.
IV SA/Po 566/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg M.W. na decyje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiotach zasiłku celowego postanawia połączyć sprawy o sygnaturach akt IV SA/Po 565/10, IV SA/Po 566/10 i IV SA/Po 567/10 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia gdyż pozostają ze sobą w związku i tak połączone sprawy prowadzić pod wspólną sygnaturą akt IV SA/Po 565/10.

Uzasadnienie faktyczne

M.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...), (...),(...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Zgodnie z art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia, jeżeli pozostają one ze sobą w związku.

Uznając więc, że wymienione sprawy pozostają ze sobą w związku, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.