Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722234

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 lipca 2019 r.
IV SA/Po 550/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Maria Grzymisławska-Cybulska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem sporządzonym dnia (...) maja 2019 r. i złożonym osobiście w Urzędzie Pocztowym w (...) w dniu (...) maja 2019 r. S. N. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) wydaną na skutek odwołania złożonego przez S. N. od decyzji Burmistrza (...) z dnia (...) października 2018 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - A. N.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) została doręczona do rąk Skarżącego w dniu (...) kwietnia 2019 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz o prawie pomocy. Odbiór decyzji wraz z pouczeniem S. N. potwierdził własnoręcznym podpisem (k. 10 akt adm. II instancji). Termin do wniesienia skargi do Sądu upływał z dniem (...) maja 2019 r. (czwartek).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga, jako wniesiona po terminie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako: p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Jednocześnie, w myśl art. 53 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja została doręczona S. N. w dniu (...) kwietnia 2019 r. (k. 10 akt adm. II instancji). Decyzja była opatrzona prawidłowym pouczeniem o prawie, sposobie i trzydziestodniowym terminie do wniesienia skargi. Trzydziesty dzień do wniesienia skargi upływał z dniem (...) maja 2019 r. (czwartek). Sporządzona (...) maja 2019 r. została jednak złożona w Urzędzie Pocztowym w (...) dopiero w dniu (...) maja 2019 r. Fakt ten dokumentuje pieczęć Urzędu Pocztowego w (...) widniejąca na kopercie (k.5 akt sąd.). Na tej podstawie Sąd stwierdza, że skarga została wniesiona dzień po terminie. Te same okoliczności wynikają również z wydruku monitoringu przesyłek, rejestrującego m.in. datę złożenia skargi w urzędzie pocztowym (k.9-12 akt sąd.). Datą wniesienia skargi do sądu jest data złożenia jej bezpośrednio w organie, bądź nadania w urzędzie pocztowym do właściwego organu. Ponad wszelką wątpliwość S. N. sporządzoną w dniu (...) maja 2019 r. skargę, w urzędzie pocztowym złożył dopiero (...) maja 2019 r., a więc dzień po terminie.

Sąd zaznacza, że skardze nie towarzyszy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W tym stanie rzeczy, wobec wniesienia skargi po terminie, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skargę odrzucił. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.