Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675260

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 lipca 2010 r.
IV SA/Po 540/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Z.S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie doraźnej pomocy pieniężnej postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Z.S. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Z informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że Skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe a źródłem jego utrzymania jest emerytura w kwocie (...) zł brutto (ksero odcinka z ZUS w załączeniu). W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący powołał się również na dokumenty dotyczące jego stanu zdrowia przedłożone w trakcie postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata. Z kolei prawo pomocy z zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przesłanki regulujące przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zawarte są w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., zgodnie z którymi przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w przypadku gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym Sąd przyznaje, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić najmniejszych nawet należności związanych z postępowaniem sądowym (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

W świetle powyższego, mając na uwadze deklarowany dochód wynoszący (...) zł brutto stwierdzić należy, iż Z.S. nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Uwzględniając treść załączonych dokumentów (opinia lekarska z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu im. (...) w P.., pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia (...).08.2009 r.) stwierdzić, że wnioskodawca leczy się na chorobę niedokrwienną serca - dusznica bolesna, niedokrwienność krążenia, nadciśnienie i depresję, zwyrodnienie kręgosłupa. W związku z chorobami wnioskodawca wymaga więc stałego przyjmowania leków. Koszt leczenia oraz konieczność zapewnienia koniecznego utrzymania, przy uwzględnieniu deklarowanego dochodu wynoszącego netto (...) zł przesądza o tym, iż zasadnym jest przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy w całości.

Na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7, art. 245 § 1 - § 3 oraz art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., postanowiono więc jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.