IV SA/Po 515/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992696

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Po 515/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sędziowie WSA: Anna Jarosz (spr.), Asesor sądowy Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 9 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi (...) SA w (...) na postanowienie Wojewody z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

1. uchyla zaskarżone postanowienie;

2. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej (...) SA w (...) kwotę (...) zł ((...) złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.